ข่าวสารการศึกษา ข่าว e-Clips ศธภ.9
     e-Clips ที่ : 10 วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 สารคดีโครงการหลวง ตอน "สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อผู้พิการอยู่ดีกินดี" มูลนิธิโครงการหลวง ให้ความสำคัญต่อการให้โอกาสแก่ผู้มีข้อบกพร่องทางร่างกาย หรือผู้พิการในชุมชนมานานกว่า 30 ปี มีผู้ได้รับการบรรจุเป็นบุคลากรร่วมทำงานในสายงานต่าง ๆ ทั้งผู้พิการทางสายตา ทางร่างกาย และการได้ยิน ในพื้นที่ดำเนินการต่าง ๆ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2561 ได้ริเริ่ม “โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการบนพื้นที่สูง” ในพื้นที่นำร่อง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เพื่อช่วยให้เขาช่วยตนเอง ตามแนวทางพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พวกเขาจึงสามารถสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้เช่นเดียวกับเกษตรกรคนอื่น ๆ ในชุมชน จากโอกาสที่ได้รับและศักยภาพที่มี ทำให้ผู้พิการในชุมขนโครงการหลวงวันนี้ มีรอยยิ้ม เป็นอีกหนึ่งกำลังหลักของครอบครัว และเป็นหนึ่งแรงสำคัญในการผลิตพืชผักที่ดี อร่อย เช่นเดียวกับเกษตรกรรายอื่น ๆ ของมูลนิธิโครงการหลวง
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9
เลขที่ 410/1 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-517280,038-511363 โทรสาร 038-517279
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]