ชื่อเอกสาร : ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ.2559
     ด้วยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 ได้ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 67 ก เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบังคับใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในทางสันติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัยอย่างเพียงพอ ที่จะป้องกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคียร์และรังสีต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...