แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐ
ด้วยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง ได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐมาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...