แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารษณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
(ที่ นร 0731.1/ว 30 ลงวันที่ 3 มกราคม 2561)
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...