แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
(ที่ นร 0731.1/ว 39 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561)
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...