แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : แจ้งประชาสัมพันธ์
สำเนาหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ปง 0004.4/ว899 ลว 22 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีี่่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...