แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ มกราคม 2561
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส านักงบประมาณ และหน่วยงานของรัฐ มีแนวทางปฏิบัติงานให้เป็น มาตรฐานเดียวกัน
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...