แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : หนังสือแจ้งเวียน
ด้วยสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งหนังสือเวียนเรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจหนังสือเวียนด้าน การเงิน การคลัง การพัสด และเรื่องที่เกียวข้อง มาเพื่อให้หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติตามข้อสั่งการตามหนังือแจ้งดังกล่าว
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...