แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ E - Inspection System
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ขอจัดส่งคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ E - Inspection System ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือราชการ  เรื่อง การตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียดดังไฟล์แนบ
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...