แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์
ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอส่งสำเนาหนังสือ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0102/ว4865 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางเกี่ยวกับการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ ตาม บ.ท.ช. เกินกว่า 4 ครั้ง รายละเอียดตามแนบ

เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...