แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์
ด้วยสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ฉบับ ตามรายละเอียดดังแนบ
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...