แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : ขอส่งสำเนาหนังสือหน่วยงานภายนอกเพื่อประชาสัมพันธ์
ด้วย สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอส่งสำเนากระทรวงการต่างประเทศ ด่วนมากที่ กต 0204/ว.8758 ลว.21 ส.ค. 61 แจ้งว่าสถาบันการต่างประเทศมีดำริจะจัดทำข้อสอบภาษาอังกฤษฯ ในรูปแบบอักษรเบลล์หรือรูปแบบอื่นๆที่เหมาะสมสำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น จึงขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและประภทข้าราชการในสังกัดที่เป็นผู้บกพร่องทางการมองเห็นทั้งนี้สามารถส่งแบบสำรวจข้อมูลโดยผ่านช่องทาง ตาามรายละเอียด ดังแนบ
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...