แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : เอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการตรวจราชการ รอบที่ 2/2561 และเอกสารรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 3 รอบที่ 2/2561
กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการตรวจราชการ รอบที่ 2/2561 และเอกสารรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 3 รอบที่ 2/2561 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังไฟล์แนบ
เอกสารประกอบ 1
เอกสารประกอบ 2
 
กลับไปหน้าก่อน...