แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : ประกาศคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 3
เพื่อให้การดำเนินงานของาคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาภาค 3 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ่พ.ศ. 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...