แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์
ด้วย สป.ศธ. ขอส่งสำเนาหนังสือสมาคมศิษย๋เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดอยู่ใน รุ่น ชมรม สมาคม หรือหน่วยโดยส่งประวัติและผลงานโคงตรงไปยังสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ภายในวันที่ 9 พ.ย. 61  โดยสามารถดาวน์โหลดสำเนาหนังสือได้ที่ http://ops.sueksa.go.th
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...