แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วย สป.ศธ.ขอเชิญชวนหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดที่สนใจสามารถร่วมส่งผลงานนำสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในงาน"วันนัีกประดืษฐ์" ประจำปี 2562
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...