แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : ประชาสัมพันธ์
ขอส่งประกาศสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลว. 5 ต.ค. 61 เรื่องการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยกเว้นข้าราชการ สำนักงาน กศน.  สำนักงาน ก.ค.ศ. และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโสมาเพื่อประชาสัมพันธ์
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...