แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงพื้นที่การตรวจราชการตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๒๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ และการเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
     สำนักงานศึกษาธิการภาค ๓ จึงส่งคำสั่งดังกล่าว มายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๓ ทุกแห่ง รายละเอียดดังคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ส่งมาพร้อมนี้

เอกสารประกอบ 1
เอกสารประกอบ 2
เอกสารประกอบ 3
 
กลับไปหน้าก่อน...