แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 61
กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ขอส่งเอกสารประกอบการประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ ครัวอิ่มสุข (ร้านอาหารอยู่เป็นสุข) จังหวัดฉะเชิงเทรา เอกสารตามที่ใช้ดำเนินการประชุมเช่น แนวทางการจัดทำคำรับรอง (ฉบับ ศธจ.) ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง (โปรแกรมคำนวน Excel) แบบสำรวจความต้องการของ ศธจ. เป็นต้น ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดได้ดังเอกสารแนบพร้อมนี้
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...