แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : แจ้งเชิญประชุมการจัดทำเครื่องมือการพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลฯ จังหวัดนครนายก
กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ขอแจ้งเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำเครื่องมือการพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0  ระหว่างวันที่  21 – 22 มกราคม  2562 ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
รายละเอียดดังไฟล์แนบ

เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...