แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน กกต.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอส่งสำเนาหรังสือ เรื่องแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูเแทนราษฎร จำนวน 1 ชุด เพื่อทราบและดำเนินการใรส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดคังแนบ
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...