แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : คำสั่งแต่งตั้งรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ด้วย สำนักงานศึกษาธิการภาค 3  ได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็น รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๓ ท่าน ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๓๐๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีอำนาจหน้าที่ช่วยหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการให้คำปรึกษา แนะนำผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น
รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เอกสารประกอบ 1
เอกสารประกอบ 2
 
กลับไปหน้าก่อน...