แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : แบบรายงานการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ขอส่ง แบบ รต.62 (แบบรายงานการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562) ดังไฟล์แนบท้ายนี้
เพื่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ทุกแห่ง ใช้ในการรายงานฯ รายละเอียดหนังสือแจ้งกำลังดำเนินการ

เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...