แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : แบบติดตามนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (Agenda Based)
กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่ง ที่ สป ๑๖๕๕/๒๕๖๑ เรื่อง นโยบายการตรวจราชการ     และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมอบหมายให้ตรวจราชการติดตามประเมินผลนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ให้กับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการทุกท่านแล้ว โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายอรรถพล  ตรึกตรอง ได้รับมอบหมายนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เฉพาะด้าน DLTV / DLIT / ETV (Agenda Based) และได้ส่งแบบติดตามนโยบายฯ ดังกล่าวมายังสำนักงานศึกษาธิการภาค ๓
ในการนี้ จึงขอความกรุณา สนง.ศธจ.ทุกแห่งในพืื้นที่ ขอให้ จัดส่งแบบติดตาม       ดังกล่าว กลับถึงสำนักงานศึกษาธิการภาค ๓ หรือทาง E mail : nfetakk@gmail.com ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...