แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : แนวทางการบูรณาการเพื่อติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการรรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้้งฯ
กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ขอแจ้งแนวทางการบูรณาการเพื่อติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการรรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในภาพรวมของจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

          ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดสรรค่าใช้จ่ายในการควบคุมและจัดการเลือกตั้ง สส.ให้แก่ สป.ศธ. และ สป.ศธ. ได้จัดสรรให้ สนง. ศธจ.ทุกแห่ง จังหวัดละ 10,000 บาท แล้วนั้น


     จึงขอให้ สนง.ศธจ.ทุกแห่ง ดำเนินการตามแนวทางฯ ดังกล่าว (ตามรูปแนบมาพร้อมนี้) และขอให้ดำเนินการรายงานผล (ตามแนวทางข้อ 7) ถึง สำนักงานศึกษาธิการภาค และ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2562 ตามที่ สำนักงานปลัดฯ ได้แจ้งไปยัง สนง.ศธจ.ทุกแห่งด้วยแล้ว

เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...