แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : คำสั่ง 285/2562 เรื่อง มอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
ตามที่ได้มีคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.1437/2561 ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ รวม 19 เขต นั้น
บัดนี้ได้มีการยกเลิกคำสั่งดังกล่าว และจัดทำคำสั่งเรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ  ฉบับปัจจุบัน (21 มีนาคม 2562) รายละเอียดดังไฟล์แนบ

เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...