แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : คำสั่ง 286/2562 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการฯ เฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.1655/2561 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 6 นโยบาย นั้น
บัดนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและการพัฒนาการศึกษาของประเทศ จึงจัดทำคำสั่งมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและผู้รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียดดังไฟล์แนบ

เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...