แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องสถานที่จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องสถานที่จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562
ทั้งนี้เพื่อให้ความรับผิดชอบดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดสอดคล้องกับเขตตรวจราชการของสำนักนายกรัฐมนตรีและกลุ่มจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...