แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : การตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเขตตรวจราชการที่ ๙ ได้กำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐, ๓๐ – ๓๑ กรกฎาคม และ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ขอส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ท่าน ในการประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยรับตรวจในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ ๒ เขตตรวจราชการที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

และขอความอนุเคราะห์รายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  ถึงสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙  ภายในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พร้อมทั้งส่งไฟล์รายงานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ nfetakk@gmail.com ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

เอกสารประกอบ 1
เอกสารประกอบ 2
เอกสารประกอบ 3
 
กลับไปหน้าก่อน...