แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : การรายงานการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (แบบ รต. ๖๒)
สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล ได้แจ้งกำชับสำนักงานศึกษาธิการภาคทุกแห่ง รายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค   ไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น เพื่อให้การรายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตามตรวจสอบ         และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่าน ส่งแบบรายงานตาม QR-Code แนบท้ายเอกสารนี้ หรือดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่ gg.gg/eg2h0         ถึงสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ตามระบบหนังสือราชการ และทาง e-mail ที่ nfetakk@gmail.com ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ รวบรวม สรุป และรายงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในภาพรวมต่อไป
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...