แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : เชิญการประชุมโครงการ TFE (Teams For Education) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 (ภาค ๓ เดิม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ศธจ.ในพื้นที่)
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9  จะจัดให้มีการประชุมโครงการ TFE  (Teams For Education) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 (ภาค ๓ เดิม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในภาค 9 ให้เห็นผลเชิงประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกิจกรรมถอดบทเรียนการบูรณาการรูปแบบประชาคมการศึกษาจังหวัด PEC (Provincial Education Community) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อตอบโจทย์ โครงการ TFE และนโยบายอื่นๆ ที่ใช้ PEC เป็นฐานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อันจะเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละจังหวัดในพื้นที่ของภาค 9 ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา และขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมดังไฟล์แนบมาพร้อมนี้ และให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัด
เอกสารประกอบ 1
เอกสารประกอบ 2
เอกสารประกอบ 3
 
กลับไปหน้าก่อน...