แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : แบบรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)
ขอความกรุณาส่งไฟล์ข้อมูลดังกล่าว ถึงสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ตามระบบหนังสือราชการ และทาง e-mail ที่ nfetakk@gmail.com ภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...