แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจงานวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบวัดทัศนคติในการทำงานและความจงรักภักดีต่อองค์กร กรณีศึกษาสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 จึงเห็นควรแจ้งสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ขอความอนุเคราะห์มอบให้บุคลากร จำนวน 2 ราย (ศธภ.) จำนวน 5 ราย (ศธจ.) กรอกแบบสำรวจทัศนคติในการทำงานและความจงรักภักดีต่อองค์กร กรณีศึกษาสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ภายในวันที่ 10 กันยายน 2562 ผ่านระบบ Google ฟอร์ม ที่ลิงค์ http://gg.gg/ex7h4 หรือสแกน QR-Code ตามที่แจ้งพร้อมหนังสือ เพื่อกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 จะดำเนินการในขั้นตอนของระเบียบวิธีวิจัยต่อไป
 
กลับไปหน้าก่อน...