แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : การกรอกข้อมูลระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผล (e-Inspection) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแจ้งเรื่องการพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยในส่วนของระบบบันทึกข้อมูลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการบันทึกข้อมูลเข้าระบบฯ ไปแล้วนั้น
ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 จึงขอให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง ดำเนินการกรอกข้อมูลระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผล (e-Inspection) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562
 
กลับไปหน้าก่อน...