แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0
รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 DEVELOPMENT OF MONITORING AND EVALUATION COOPERATIVE FORMS BASED ON THE PRINCIPLES OF GOOD GOVERNANCE EFFECTIVE AND CONSISTENT WITH THE DIRECTION OF THE EDUCATION REFORM OF COUNTRY THAILAND 4.0
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...