แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์
สป.ศธ.ส่งสำเนาเรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อแจ้งให้หน่วยงานทราบ
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...