แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : การประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงในระดับจังหวัด และทบทวนขั้นตอนการดำเนินงาน เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอลิซาเบธ ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา และมติที่ประชุม ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดำเนินการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและเป็นศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา ระดับจังหวัด ให้สำนักงานศึกษาธิการภาค คัดกรองผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียงในพื้นที่รับผิดชอบ และเป็นศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษาระดับภาค รวมทั้ง ดำเนินการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (เหมือนเดิม) นั้น
ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ จึงขอส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ทุกแห่ง ดังรายละเอียดเอกสารแนบนี้

เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...