แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : ประชาสัมพันธ์
สป.ศธ. แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จำนวน 2 หลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับข้าราชการในสังกัดที่ใกล้เกษัยณอายุราชการ
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...