แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์
สป.ศธ. ขอส่งสำเนาหนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0502/ว11 ลว.8 ม.ค. 63  เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเสนอเรื่องค่อคณะรัฐมนตรี มาเพือทราบและถือปฎิบัติตาม
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...