แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : รายงานผลการตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID –๑๙) เขตตรวจราชการที่ ๙ กรณีพิเศษ (พงษ์พิศาล ชินสำราญ)
กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ได้จัดทำสรุปรายงานผลการตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) เขตตรวจราชการที่ ๙ กรณีพิเศษ (นายพงษ์พิศาล  ชินสำราญ) ตามรายละเอียดดังแนบ
เอกสารประกอบ 1
เอกสารประกอบ 2
 
กลับไปหน้าก่อน...