แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : การติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข หลังเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
อ้างถึง   หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0207/๑๐๓๒๙ ลว. ๓๐ มิถุนายน 2563
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอความอนุเคราะห์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ติดตาม และแจ้งสถานศึกษาในสังกัดกรอกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข หลังเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ผ่านทาง https://qrgo.page.link/nu199 พร้อมทั้งรายงานผล การตรวจติดตามระดับจังหวัดไปยังสำนักงานศึกษาธิการภาค เดือนกรกฎาคม 2563 ตามระยะเวลาที่กำหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ จึงขอให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่งในพื้นที่ ดำเนินการตามแนวทางการกำกับติดตามและประเมินผลฯ และขอให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดทำรายงานผลการตรวจ ติดตาม ระดับจังหวัด ถึงสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ดังนี้ สัปดาห์ที่ ๑ วันที่ ๓ กรกฎาคม 2563 สัปดาห์ที่ ๒ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม 2563 สัปดาห์ที่ ๓ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม 2563 สัปดาห์ที่ ๔ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่อ้างถึง รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

เอกสารประกอบ 1
เอกสารประกอบ 2
 
กลับไปหน้าก่อน...