แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด้วยนายวีระ  แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในประเด็นนโยบายการจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 202/2563 ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563 และได้ขอความอนุเคราะห์สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ประสานงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว นั้น
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 จึงรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวของทั้ง 5 จังหวัดมายังไฟล์แนบท้ายนี้

เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...