แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ได้ดำเนินการจัดทำเล่มเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามไฟล์แนบท้ายนี้
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...