แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : การตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอความอนุเคราะห์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ดำเนินการตอบแบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ โดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด ตาม QR Code ที่ปรากฏ และขอความกรุณาส่งแบบติดตามฯ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วมายังสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ หรือที่ E-mail : nfetakk@gmail.com ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...