แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : กำหนดการตรวจราชการเพื่อติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาและนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด
ด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเขตตรวจราชการที่ ๙ (นายมณฑล  ภาคสุวรรณ์) ได้แจ้งกำหนดปฏิทินการลงพื้นที่การตรวจราชการเพื่อติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา และนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ณ จังหวัดตราด จันทบุรี สระแก้ว และนครนายก ระหว่างวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2563
ในการนี้ เพื่อให้การตรวจราชการ และการติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามประเด็นนโยบายดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน ประสานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด หรือประธานอาชีวศึกษาจังหวัด ต้นสังกัดของสถานศึกษาที่รับการตรวจในพื้นที่ของท่าน และผู้อำนวยการสถานศึกษาหน่วยรับตรวจ เพื่อร่วมการตรวจราชการการติดตามประเมินผลฯ ตามกำหนดการ พร้อมทั้งแจ้งสถานศึกษารับการตรวจ รายงานข้อมูลตามแบบรายงาน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดส่งที่ส่งมาด้วย ตามเอกสารแนบพร้อมนี้

เอกสารประกอบ 1
เอกสารประกอบ 2
 
กลับไปหน้าก่อน...