แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแบบ รต. 63 (รอบที่ 2) สำนักงานศึกษาธิการภาค 9
สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอความอนุเคราะห์สำนักงานศึกษาธิการภาค จัดทำรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแบบ รต. ๖๓ (รอบที่ ๒) สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ส่งสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๗/๑๗๔๐  ลว  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓)

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ขอส่งรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแบบ รต. ๖๓ (รอบที่ ๒) สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดตามไฟล์แนบพร้อมนี้

เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...