แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : การติดตามประเมินผลนโยบายที่เป็นจุดเน้นเฉพาะด้าน (Agenda Based) โครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ)
เรียน ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีประเด็นนโยบายโครงการ ๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ เป็นประเด็นนโยบายและจุดเน้นที่สำคัญ และกำหนดการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ข้อ ๑๑ ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ และเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ได้ประสานงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี จัดทำกำหนดการติดตามประเมินผลนโยบายโครงการ ๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ ในวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และขอความอนุเคราะห์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการประสานสถานศึกษาหน่วยรับตรวจ รายงานผล               การดำเนินงานตามนโยบายโครงการ ๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ ตามประเด็นแบบตรวจติดตามฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

เอกสารประกอบ 1
เอกสารประกอบ 2
เอกสารประกอบ 3
 
กลับไปหน้าก่อน...