แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : กำหนดการตรวจราชการเพื่อติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 (เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2563)
ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งขอความร่วมมือ ศึกษาธิการภาคทุกแห่ง ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียน ที่ ๑/๒๕๖๓
ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการตามประเด็นดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย                      และมีประสิทธิภาพ จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน แจ้งสถานศึกษารับการตรวจ ประสานงานการรายงานข้อมูลตามแบบรายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ท้ายหนังสือนี้

เอกสารประกอบ 1
เอกสารประกอบ 2
 
กลับไปหน้าก่อน...