แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2563 พื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกาษาธิการภาค 9
กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ขอแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2563 พื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกาษาธิการภาค 9
รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...