แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2563 (เดือนกุมภาพันธ์ – 9 เมษายน 2564)
การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2563 (เดือนกุมภาพันธ์ – 9 เมษายน 2564)

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. กำหนดการลงพื้นที่การตรวจราชการฯ 2. แบบรายงานสถานศึกษาหน่วยรับตรวจ
รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เอกสารประกอบ 1
เอกสารประกอบ 2
เอกสารประกอบ 3
 
กลับไปหน้าก่อน...